oDatech.cz

Ve spolupráci s Iron Mountain

Co s dokumenty při ukončení podnikání

Likvidujete společnost a nevíte jak naložit s firemní dokumentací?

Kam s firemními dokumenty po výmazu společnosti

Během vašeho podnikání vznikla spousta dokumentů, která souvisí s vaší prací. Jako například daňové doklady, celní doklady, doklady související se zdravotním pojištění zaměstnanců apod. 

Po výmazu společnosti z obchodního rejstříku je potřebné všechny dokumenty společnosti, které mají trvalou dokumentární hodnotu (archiválie) doručit do Státního oblastního archivu. 

Dokumenty, které jsou podnikatelé povinni uchovávat a umožnit z nich výběr archiválií jsou např. :

  • Dokumenty o vzniku podnikatelského subjektu: zakladatelské dokumenty, organizační řády, stanovy, jednací řády, organizační schémata; 
  • Dokumenty vrcholového řízení, notářské zápisy z jednání orgánů podnikatelského subjektu, výroční zprávy, zprávy o auditu; 
  • Dokumenty z propagační činnosti podnikatelského subjektu, katalogy zboží, ceníky, publikace vydané podnikatelským subjektem, podnikové kroniky.  

Podnikatelské subjekty jsou povinni umožnit z těchto dokumentů výběr příslušnému archivu.  

Archivace a skartace dokumentů

Povinnost uchovávat dokumenty obsahuje zákon o účetnictví, který se také odvolává na zvláštní předpis, jímž je zákon o archivnictví a spisové služby. 

Lhůty pro úschovu dokumentů najdeme rovněž i v jiných právních předpisech, jako je např. Zákon o dani z přidané hodnoty, Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení apod. 

 

Přehled nejběžnějších lhůt

PředpisDokumentArchivační lhůta
Zákon o účetnictvíÚčetní závěrka10 let
Výroční zpráva 10 let
Účetní doklady 5 let
Účetní knihy5 let
Odpisové plány5 let
Zákon o dani z přidané hodnotyDaňové doklady10 let
Obchodní zákoníkZápisy z valné hromadypo celou dobu trvání společnosti + 10 let po zániku
Zákon o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanostiÚčetní záznamy o údajích potřebných pro stanovení a odvod pojistného10 let
Zákon o nemocenském pojištěníEvidence o zaměstnancích10 let
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečeníMzdové listy a účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění30 let
Zákon o daních z příjmůDaňová evidencePo dobu, po kterou lze doměřit daň (max. 10 let)
 

Iron Mountain: Bezpečné uložení dokumentů mimo vaše pracoviště

Pro účely správy dokumentů po zániku společnosti nabízíme službu předplacené úschovy v naší spisovně Iron Mountain

  • Vypracujeme vám skartační plán na míru a určíme skartační lhůty dokumentů.
  • Vytřídíme a zaevidujeme dokumenty podle skartačního řádu a připravíme k dlouhodobé úschově. 
  • Dokumenty vyřadíme a důvěrně zlikvidujeme po uplynutí jejich skartační lhůty.

Mohlo by vás zajímat